Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. V nasledujúcom uvádzame, akým spôsobom Advokátska kancelária EMADVOKAT, s.r.o. postupuje pri spracúvaní osobných údajov v rámci kancelárie pri poskytovaní právnych služieb. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“), príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (najmä § 78), Zákonom o advokácií (§ 18), ako aj ďalšími právnymi predpismi. Dodržiavame Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou (“SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi.

Nariadenie GDPR bližšie upravuje práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov v Článku 15 – 22. Kontaktnou osobou pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb je JUDr. Eva Matisková, konateľka spoločnosti Advokátska kancelária EMADVOKAT, s.r.o.

PODROBNÚ INFORMÁCIU O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV SI MôŽETE PREČÍTAŤ TU (PDF, 500KB)