Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby vo všetkých právnych odvetviach, tu spomenuté oblasti predstavujú len klientami najžiadanejšie služby. Popri týchto Vám však poradíme aj v ďalších oblastiach práva, bližšie informácie o našich právnych službách Vám radi poskytneme telefonicky, prostredníctvom e-mailu, či osobne.


Obchodné právo

V oblasti obchodného práva poskytujeme právny servis pre obchodné spoločnosti i fyzické osoby. Našim klientom poskytneme poradenstvo v oblasti práva obchodných spoločností, pri príprave zmluvných dokumentov, prípadne zabezpečíme zastúpenie v konaní pred súdom.


Právo obchodných spoločností

Medzi právne služby v oblasti podnikania, ktoré advokátska kancelária zabezpečuje, patria najmä príprava podkladov k založeniu obchodných spoločností, príprava podkladov pri zmenách v spoločnostiach, znižovaní, zvyšovaní základného imania, rozdelovaní, zlučovaní, splynutí obchodných spoločností, zmenách právnej formy, prevodoch obchodných podielov. Samozrejmosťou je príprava návrhov na okresný úrad, či obchodný register.


Obchodné záväzkové vzťahy
V súvislosti so vzťahmi vznikajúcimi v obchodnom styku Vám vyhotovíme obchodné zmluvy a iné zmluvné dokumenty, posúdime návrhy obchodných zmlúv vyhotovených v zmysle Obchodného zákonníka, zastúpime Vás pred súdom v sporoch vzniknutých z obchodno-záväzkových vzťahov. Okrem uvedeného pre klientov zabezpečíme úradné preklady dokumentov, spracujeme vnútorné predpisy obchodných spoločností, zabezpečíme splnenie registračných a oznamovacích povinností, zastúpime klienta pri mimosúdnych rokovaniach, či v súdnom konaní.


Občianske právo

Klienti nás kontaktujú za účelom spisovania a pripomienkovania občianskoprávnych zmlúv, úpravy susedských vzťahov, nájomných vzťahov, vlastníckeho práva, v dedičských veciach a pod.

Rodinné právo
Poskytujeme právne poradenstvo v právnych vzťahoch medzi rodičmi, manželmi a deťmi, a to najmä čo sa týka rozvodu manželov a úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu; otázok týkajúcich sa vyživovacích povinností a pod. Samozrejmosťou je zastupovanie v súdnom konaní.

Pracovné právo
V oblasti pracovného práva zabezpečíme úpravu všetkých právnych vzťahov vyplývajúcich z pracovného pomeru. Vypracujeme pracovné zmluvy, dohody, vnútorné smernice, či pracovný poriadok, poskytneme právne poradenstvo zamestnancom i zamestnávateľom v pracovnoprávnych sporoch.

Právo nehnuteľností
Do tejto oblasti možno zahrnúť najmä predaj a kúpu bytu, domu, pozemku, úpravu nájomných vzťahov a s týmto súvisiacu zmluvnú dokumentáciu a zastupovanie v katastrálnom a stavebnom konaní.


Právo duševného vlastníctva

Poskytujeme právne služby najmä v súvislosti s ochrannými známkami a právnym zastupovaním v konaní pred úradom priemyselného vlastníctva. Klienta zastúpime tiež v prípade ochrany jeho autorského práva pred súdom. Vyhotovíme licenčné zmluvy, zmluvy o prevode jednotlivých práv a ďalšie zmluvy podľa osobitných zákonov z oblasti práv duševného vlastníctva.


Komplexné zabezpečenie právnych služieb pri vymáhaní pohľadávok

Advokátska kancelária vykoná všetky možné kroky k vymoženiu klientovej pohľadávky, preberie komunikáciu s povinnou osobou, zastúpenie na súde i zastúpenie v exekučnom konaní. S exekútorom sa pokúsi o uspokojenie klientovej pohľadávky v čo najkratšom čase.